Ban Giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách chung các hoạt động của nhà trường.

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua khen thưởng; Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ;Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ; Hợp tác quốc tế; Tài chính, cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản; Công tác tuyên truyền và báo chí.

Trực tiếp phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng tài chính - Kế toán. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên, Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Trung tâm NN-TH và BDVH, Trung tâm Thông tin và Thư viện,

PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐÀO TẠO

Giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh, đào tạo TCCN hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, đào tạo ngắn hạn, đào tạo ngoài giờ, hoạt động liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế và các hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Trực tiếp phụ trách Phòng Đào tạo, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp và các khoa giáo viên.


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn