Giới thiệu

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp cho học sinh sinh viên và công tác quản lý học sinh sinh viên. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng và công tác quản lý, đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

 NHIỆM VỤ

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong nhà trường.

2. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên, đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch, nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp và hiệu quả.

3. Tổ chức quán triệt, phổ biến đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo tình hình thời sự thế giới và trong nước cho các đối tượng trong nhà trường.

4. Tổ chức sinh hoạt công dân hàng năm cho học sinh sinh viên. Tổ chức quản lý  HSSV và phối hợp triển khai thưc hiện công tác theo dõi, đánh giá rèn luyện HSSV theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

5. Tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển HSSV tham gia các hội thi cấp thành phố, khu vực và quốc gia.

6. Chủ trì biên tập, phát hành bản tin nội bộ, nội san theo định kỳ. Liên hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin các hoạt động, sự kiện của nhà trường.

7. Xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng và phát triển phòng truyền thống của nhà trường.

8. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính theo dõi thực hiện các quy định về hoạt động thong tin, tuyên truyền, quảng cáo trong khuôn viên nhà trường.

9. Phối hợp với các đơn vị lien quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội, sự kiện của nhà trường, chi trách nhiệm trang trí, ghi hình, thông tin nội bộ về các hoạt động trên kịp thời, hiệu quả.

10. Phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội HSSV tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn của CB,GV, CNV và HSSV.

11. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả hoạt động CTCT-HSSV trong toàn trường theo quy định.

12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, thực hành tiết kiệm, chông tham ô, lãng phí.


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn