BỘ PHẬN KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

CHỨC NĂNG
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục. Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của trường.

NHIỆM VỤ
1. Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần và thi cuối khóa.2. Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo, các khoa đào tạo, ban chuyên môn và tiến tới là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối khóa (thi tốt nghiệp) của tất cả các bậc, hệ đào tạo.

3. Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong việc tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo của trường. Trong đó, chịu trách nhiệm chính việc nhân sao đề thi và tổ chức chấm thi.

4. Đề xuất các biện pháp thực hiện việc phát triển các hình thức thi khách quan, tiên tiến và phù hợp với tính chất của từng loại học phần.

5. Phối hợp với các khoa đào tạo, ban chuyên môn xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần, nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá và chất lượng đào tạo.

6. Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị tin học vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

7. Tổ chức thẩm định tính chính xác của việc chấm thi, thông qua kiểm tra ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần của giảng viên, qua việc phân tích, so sánh kết quả từng học phần và qua sự phản ánh của sinh viên.

8. Tổ chức tiếp nhận đơn và chấm thi phúc khảo theo yêu cầu của người học.

9. Tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc trường; tổ chức tự đánh giá chất lượng đào tạo trường và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiến tới thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

10. Chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, khảo sát và tổ chức thăm dò lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

11. Tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

12. Chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng.

13. Thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo thống kê theo quy định.

14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

15. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn