Giới thiệu

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ và hành chính tổng hợp. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên, học sinh; Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác tổng hợp; Hành chính; Văn thư, lưu trữ, lễ tân; Công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý và bảo vệ tài sản của nhà trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

NHIỆM VỤ

1. Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy hoạt động trong trường.

2. Lập kế hoạch nguồn nhân lực; đề xuất định biên, tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, điều động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.

3. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường trung cấp trọng điểm tại Tp Hồ Chí Minh.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ của trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

5. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế, nội quy làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển.

6. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng, chuyển ngạch công chức; nâng bậc lương; trợ cấp khó khăn; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp nhận xét, đánh giá nhân viên hàng năm.

7. Chịu trách nhiệm chính thực hiện công tác phục vụ cho việc xét đề nghị các danh hiệu trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp trong trường.

8. Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, thi đua, khen thưởng của trường.

9. Thực hiện thủ tục cho cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập ở nước ngoài và tiếp nhận lại; thủ tục cho các đoàn ra.

10. Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự; cập nhật danh sách cán bộ, nhân viên thôi việc, chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.

11. Quản lý việc ký kết hợp đồng thỉnh giảng và tham gia các hoạt động đào tạo giữa các đơn vị thuộc trường và các cá nhân bên ngoài; cập nhật thông tin CBCC tham gia giảng dạy, làm việc bên ngoài trường;

12. Theo dõi việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; hoạt động các đơn vị NC-DV-LĐSX (thuộc trường và khoa).

13. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ. Xử lý các văn bản đến nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức; cấp giấy xác nhận cho sinh viên bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự; sao y, sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định.

14. Thực hiện công tác pháp chế trong trường đại học theo quy định.

15. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

16. Chịu trách nhiệm chính trong việc xếp loại kết quả lao động áp dụng tính trả thu nhập tăng thêm; tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm.

17. Thực hiện công tác thống kê; lập lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu; ghi biên bản và thông báo kết luận các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong trường.

18. Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện quy trình in ấn, quản lý và cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ của trường.

19. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường (trừ khách quốc tế). Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác.

20. Chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, nhân viên hàng năm và các đại hội, hội nghị, lễ kỷ niệm của trường.

21. Điều phối sử dụng các phòng họp trong trường.

22. Phối hợp với Phòng Công tác chính trị theo dõi việc thực hiện quy định về các hoạt động tuyên truyền, thông tin và quảng cáo tại các cơ sở thuộc trường.

23. Quản trị mạng và website trường; điều phối các công việc liên quan đến mạng máy tính; đầu mối việc cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường.

24. Chịu trách nhiệm chính trong tổ chức, thiết kế, quản lý và phân phối các tặng phẩm của trường.

25. Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường.

26. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy và công tác dân quân tự vệ của trường. Đầu mối phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an trong khuôn viên trường.

27. Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

28. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

29. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn