Nhân Viên Vận Hành Phần Mềm SAP (FI/CO)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ​1. Tham gia xây dựng các quy trình vận hành hoạt động SAP phân hệ Fi/CO. 2. Hỗ trợ cho người sử dụng phân hệ Fi/CO trong Công ty, trong công việc hàng ngày. 3. Hỗ trợ thử nghiệm các báo cáo, nghiệp vụ mới của hệ thống SAP trước khi […]

Kế Toán Trưởng (Công Ty Thành Viên)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Tổng quan vị trí: Kế Toán Trưởng – Đóng vai trò quan trọng chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động kế toán của công ty và đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được triển khai đúng cách và báo cáo kịp thời. Bên cạnh đó […]

[Group]_Kế Toán Trưởng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Tổng quan vị trí: Kế Toán Trưởng – Vai trò quan trọng trong Khối, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động kế toán của tập đoàn và đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được triển khai đúng cách và báo cáo kịp thời. Bên cạnh […]

Kế Toán Trưởng Tập Đoàn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập BCTC Công ty mẹ, Hợp nhất báo cáo tài chính toàn Tập đoàn đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kịp thời, chính xác. 2. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra… các hoạt động về […]

[Long An]_Nhân Viên Kế Toán Thương Vụ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Theo dõi, kiểm tra và cập nhật tình hình tạm thu, thanh toán của Khách hàng để xác nhận việc được phép xếp dỡ, nhập xuất hàng của Phòng Khai thác 2. Quản lý các khoản thu chi tại Phòng Thương vụ 3. Phát hành thông báo thu phí các […]

Giám Đốc Hoạch Định Và Phân Tích Tài Chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Đề xuất xây dựng và quản lý kế hoạch ngân sách 2. Đề xuất Quản lý hiệu quả hoạt động của chức năng (KPIs, Báo cáo quản trị) 3. Đề xuất quản lý hệ thống báo cáo quản trị 4. Phối hợp quản lý giá thành định mức và kế […]

Chuyên Viên Báo Cáo Quản Trị (Logistic)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý hiệu quả hoạt động của chức năng. 2. Theo dõi và kiểm soát hiệu quả hoạt động cung ứng: chi phí logistic, tồn kho, mua hàng… 3. Đánh giá biến động của chi phí vận chuyển: xe nhà và xe thuê ngoài. 4. Đề xuất giải pháp để […]

Kế Toán Trưởng (CTTV)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty 2. Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo quản trị về biến động […]

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập và điều chỉnh hóa đơn bán hàng không phải là hàng hóa 2. Theo dõi và lập báo cáo các khoản phải thu, theo dõi tuổi nợ. 3. Đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn. 4. Hạch toán doanh thu/ phải thu/ điều chỉnh doanh […]

Trưởng/Phó Phòng Kế Toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty 2. Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo quản trị về biến động […]