Kế Toán Trưởng Tập Đoàn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập BCTC Công ty mẹ, Hợp nhất báo cáo tài chính toàn Tập đoàn đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kịp thời, chính xác. 2. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra… các hoạt động về […]

[Long An]_Nhân Viên Kế Toán Thương Vụ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Theo dõi, kiểm tra và cập nhật tình hình tạm thu, thanh toán của Khách hàng để xác nhận việc được phép xếp dỡ, nhập xuất hàng của Phòng Khai thác 2. Quản lý các khoản thu chi tại Phòng Thương vụ 3. Phát hành thông báo thu phí các […]

Giám Đốc Hoạch Định Và Phân Tích Tài Chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Đề xuất xây dựng và quản lý kế hoạch ngân sách 2. Đề xuất Quản lý hiệu quả hoạt động của chức năng (KPIs, Báo cáo quản trị) 3. Đề xuất quản lý hệ thống báo cáo quản trị 4. Phối hợp quản lý giá thành định mức và kế […]

Chuyên Viên Báo Cáo Quản Trị (Logistic)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý hiệu quả hoạt động của chức năng. 2. Theo dõi và kiểm soát hiệu quả hoạt động cung ứng: chi phí logistic, tồn kho, mua hàng… 3. Đánh giá biến động của chi phí vận chuyển: xe nhà và xe thuê ngoài. 4. Đề xuất giải pháp để […]

Kế Toán Trưởng (CTTV)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty 2. Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo quản trị về biến động […]

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập và điều chỉnh hóa đơn bán hàng không phải là hàng hóa 2. Theo dõi và lập báo cáo các khoản phải thu, theo dõi tuổi nợ. 3. Đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn. 4. Hạch toán doanh thu/ phải thu/ điều chỉnh doanh […]

Trưởng/Phó Phòng Kế Toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty 2. Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo quản trị về biến động […]

Chuyên Viên Kế Toán Tập Đoàn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tiếp nhận các dịch vụ 2. Đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn 3. Theo dõi, hạch toán, thanh toán và đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp 4. Kiểm soát và đối chiếu hàng tồn kho 5. Thiết lập, quản lý mã TSCĐ […]

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Điều phối kế hoạch sản xuất của ngành SƠN, NGÓI, BỘT, VẬT LIỆU ỐP LÁT đáp ứng nhu cầu kinh doanh 2. Theo dõi hàng tồn kho các ngành này phù hợp với chính sách ban hành 3. Tiếp nhân nhu cầu kinh doanh ngành SƠN, NGÓI, BỘT, VL ỐP […]

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm tra, kiểm soát phần hành kế toán chi tiết Lập báo cáo tài chính Tổng hợp, báo cáo Hướng dẫn công việc cho kế toán viên Đóng kỳ kế toán Lưu trữ và sắp xếp YÊU CẦU CÔNG VIỆC Nam/ Nữ, tuổi từ 22 – 35 Tốt nghiệp ĐH chuyên […]