Kế Toán Trưởng (Công Ty Thành Viên)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Tổng quan vị trí: Kế Toán Trưởng – Đóng vai trò quan trọng chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động kế toán của công ty và đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được triển khai đúng cách và báo cáo kịp thời. Bên cạnh đó […]

[Group]_Kế Toán Trưởng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Tổng quan vị trí: Kế Toán Trưởng – Vai trò quan trọng trong Khối, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động kế toán của tập đoàn và đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được triển khai đúng cách và báo cáo kịp thời. Bên cạnh […]

Kế Toán Trưởng Tập Đoàn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập BCTC Công ty mẹ, Hợp nhất báo cáo tài chính toàn Tập đoàn đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kịp thời, chính xác. 2. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra… các hoạt động về […]

Giám Đốc Hoạch Định Và Phân Tích Tài Chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Đề xuất xây dựng và quản lý kế hoạch ngân sách 2. Đề xuất Quản lý hiệu quả hoạt động của chức năng (KPIs, Báo cáo quản trị) 3. Đề xuất quản lý hệ thống báo cáo quản trị 4. Phối hợp quản lý giá thành định mức và kế […]

Chuyên Viên Báo Cáo Quản Trị (Logistic)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý hiệu quả hoạt động của chức năng. 2. Theo dõi và kiểm soát hiệu quả hoạt động cung ứng: chi phí logistic, tồn kho, mua hàng… 3. Đánh giá biến động của chi phí vận chuyển: xe nhà và xe thuê ngoài. 4. Đề xuất giải pháp để […]

Trưởng/Phó Phòng Kế Toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty 2. Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo quản trị về biến động […]

Chuyên Viên Kế Toán Tập Đoàn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tiếp nhận các dịch vụ 2. Đối chiếu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn 3. Theo dõi, hạch toán, thanh toán và đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp 4. Kiểm soát và đối chiếu hàng tồn kho 5. Thiết lập, quản lý mã TSCĐ […]